Obsah

Strategické dokumenty

Komunitný plán obce Dúbravy

Súčasná sociálna situácia niektorých skupín obyvateľov nie je vyhovujúca. Samospráva je zo zákona povinná poskytovať určité sociálne služby, má však aj možnosť na to, aby vytvorila podmienky na zlepšenie sociálnych služieb a odstraňovanie príčin sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Dobre fungujúca sociálna sieť je potrebná na to, aby bolo možné zasiahnuť všade tam, kde sa človek z objektívnych dôvodov dostal do neriešiteľnej situácie, alebo tam, kde je pomoc spoločnosti nevyhnutná.

V rámci projektu pod názvom: „ Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, ktorý Občianske združenie Podpoľanie realizovalo v roku 2008, boli pre každú obec vypracované komunitné plány obcí.

V súčasnosti Občianske združenie Podpoľanie realizuje projekt pod názvom: „ Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, súčasťou ktorého je aktualizácia komunitných plánov obcí v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Konečným výsledkom je aktualizovaný „Komunitný plán obce Dúbravy", ktorý zahŕňa doplnené zmeny a aktuálne výsledky, ktoré boli získané v rámci komunitného plánovania v obci Dúbravy. 

Stránka

  • 1