Požiarna ochrana

hasičský záchranný zbor

Povinnosti obce na úseku požiarnej ochrany

Obec je povinná
  • podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u  právnických osôb, ktoré zriadila,
  • zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
  • zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,
  • vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
  • zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
  • označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
  • plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,
  • vykonávať preventívno - výchovnú činnosť.

Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu.

Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví všeobecne záväzny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

DODRŽUJME ZÁSADY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI!!! PREDÍDEME ZBYTOČNÝM ŠKODÁM!!!