Rokovací poriadok

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dúbravách

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dúbravách upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.