Symboly

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Právo na vlastné symboly má aj čast obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Erb obce Dúbravy

V striebornom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci zelený dub so zlatými žaluďami.

Erb obce Dúbravy

Vlajka obce Dúbravy

Pozostáva z 3 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/5) zelenej (1/5) a bielej (2/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Vlajka obce Dúbravy

Pečať obce Dúbravy

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Dúbravy, má priemer 35 mm.

Pečať obce Dúbravy