Kontrolór obce

Ing. Ivan Sivok

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite).

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlúčiteľná s funkciou:

  1. poslanca,
  2. starostu,
  3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  4. iného zamestnanca obce,
  5. podľa osobitného zákona (napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce.

Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej z obcí, ktorá je účastníkom zmluvy.

Starosta každej zúčastnenej obce uzavrie s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v lehote podľa § 18a ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.pdf 

Správa z vykonanej kontroly - 11, 12 2023.pdf