Obsah

Strategické dokumenty

Územný plán obce Dúbravy

Územný plán sídelného útvaru Dúbravy spracoval Štátny výskumný a typizačný ústav v Bratislave v roku 1988. ÚPN SÚ Dúbravy bol schválený uznesením Rady ONV vo Zvolene č. 202/88 dňa 14. 10. 1988, pričom jeho právoplatnosť bola potvrdená i pri prehodnocovaní územnoplánovacích dokumentácií sídiel okresu Zvolen v roku 1992.Tento základný územnoplánovací dokument bol za 19 rokov v svojich základných smeroch rozvoja vyčerpaný, boli k nemu spracované tri doplnky, čo signalizuje potrebu novej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá určí rozvojové plochy pre výstavbu rodinných domov, možností obce v oblasti drobného priemyslu a služieb, rozvoja cestovného ruchu, ako aj následne v potrebnej technickej infraštruktúre.

Ďalším dôvodom pre obstaranie nového územného plánu je aktuálna potreba premietnuť súčasné i predpokladané rozvojové zámery obce do komplexného plánovacieho dokumentu s právnou záväznosťou, ako aj nutnosť zosúladiť tieto zámery s požiadavkami rozvojových a plánovacích dokumentov na nadradenej úrovni, najmä ÚPN VÚC Banskobystrického kraja.

V januári 2006 začala obec prípravné práce pre spracovanie územného plánu obce Dúbravy zhromaždením všetkých dostupných podkladov o využití územia, zverejnením informácie na území obce ako aj prípravou projektu pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. V roku 2006 Obec Dúbravy na základe výsledkov súťaže objednala vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie u Ing. arch. Alexandra Bánovského, Zvolen.

Následne bola spracovaná prvá etapa územného plánu obce – Prieskumy a rozbory. Následne bolo vypracované zadanie pre spracovanie územnomplánovacej dokumentácie. Obec Dúbravy, ako obstarávateľ územného plánu, zadanie pre jeho vypracovanie prerokovala podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a po preskúmaní Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici schválila dňa 30.4.2007 uznesením Obecného zastupiteľstva v Dúbravách č. 20c/2007. V zmysle § 20 stavebného zákona sa stáva Zadanie zadávacím dokumentom pre spracovanie Návrhu Územného plánu obce Dúbravy.

Návrh bol prerokovaný podľa § 22 stavebného zákona s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknutými správcami inžinierskych sietí, právnickými a fyzickými osobami. Po prerokovaní bol predložený na posúdenie dodržania postupu obstarávania Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici a následne predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Dúbravách. Obec Dúbravy schválila Územný plán obce Dúbravy uznesením Obecného zastupiteľstva v Dúbravách č. 49/08 zo dňa 30.6.2008. Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Dúbravy č. 1/08.

Návrhovým obdobím bude rok 2025, s výhľadom do roku 2035. 

Stránka

  • 1