Chov hospodárskych zvierat

Identifikácia a registrácia hospodárskych zvierat

V súlade s § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) musia byť všetky zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR v súlade s § 5 ods. 5 písm. k) zákona č. 39/2007 Z. z. poverilo Plemenárske služby, š.p., Starohájska 29, 852 27 Bratislava distribúciou prvkov systému identifikácie a registrácie zvierat a tiež vedením centrálneho registra hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“). Účelové plemenárske zariadenie CEHZ sa nachádza v Žiline, Rosinská cesta 12.

V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bodu 1. zákona č. 39/2007 Z. z. každý vlastník/držiteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady:

  • Identifikáciu zvierat
  • Registráciu zvierat

Pri založení nového chovu je vlastník /držiteľ hospodárskych zvierat povinný zaregistrovať chov do Centrálneho registra hospodárskych zvierat v Žiline. Na zaregistrovanie nového chovu slúži tlačivo „Registrácia chovu“ , ktoré poskytujú regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p..

Na pracovisku CEHZ sú akceptované iba originály tlačiva „Registrácia chovu“ (nie kópie) zaslané bežnou poštou na adresu pracoviska CEHZ, ktoré sú potvrdené príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou

Pokyny a informácie

zdroj: https://www.svps.sk/