Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok obce Dúbravy

Registratúrny poriadok je interná norma, ktorá upravuje postup organizačných útvarov organizácie, a to najmä pri organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Spravidla ide o vnútropodnikovú smernicu alebo iný záväzný dokument pre pracovníkov organizácie.