Obsah

Miestne dane

Sadzobník cien obce Dúbravy

(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) 

Poplatok za odobratú vodu  
 • fyzická osoba 0,80 €/m3
 • právnická osoba 1,00 €/m3
Poplatok za stočné
 • fyzická osoba 0,50 €/m3
 • právnická osoba 1,00 €/m3
Vysielanie v obecnom rozhlase  
 • za jeden oznam vysielaný v miestnom rozhlase 3,00 €
Prenájom verejného priestranstva  
 • prenájom verejného priestranstva (paušál) 2,00 €
Kopírovacie služby  
 • jednostranne A4 0,03 €
 • obojstranne A4 0,07 €
 • jednostranne A3 0,07 €
 • obojstranne A3 0,10 €
Cintorínske poplatky  
 • prenájom miesta na hrob na jeden rok 1,00 €
 • za použitie domu smútku 4,00 €
Prenájom nehnuteľných vecí - Kultúrny dom  

Leto svadby  

 • domáci 20,00 €
 • cudzí 34,00 €

Zima svadby  

 • domáci 27,00 €
 • cudzí 50,00 €

Plesy, zábavy, diskotéky  

 • leto 50,00 €
 • zima 60,00 €

Prenájom len sály, alebo prístavby  

Leto do 4 hodín  

 • domáci 7,00 €
 • cudzí 10,00 €

Leto nad 4 hodiny  

 • domáci 10,00 €
 • cudzí 14,00 €

Zima do 4 hodín  

 • domáci 10,00 €
 • cudzí 14,00 €

Zima nad 4 hodiny  

 • domáci 17,00 €
 • cudzí 20,00 €

Prenájom len sály, alebo prístavby  

 • leto 6,00 €
 • zima 10,00 €
Prenájom zariadenia kultúrneho domu a svadobky  
 • na osobu 0,20 €
 • stôl 0,50 €/ks
 • stolička 0,20 €/ks
 • za stratu, rozbitie, poškodenie riadu 2 - násobok nákupnej ceny
Správne poplatky  
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 35,00 €
 • Stavebné povolenie 50,00 €
 • Ohlásenie drobnej stavby - fyzická osoba 10,00 €
 • Ohlásenie drobnej stavby - právnicka osoba 30,00 €
 • Ohlásenie jednoduchej stavby - fyzická osoba 20,00 €
 • Ohlásenie jednoduchej stavby - právnická osoba 50,00 €
 • Overenie podpisu 2,- €/1 podpis 
 • Overenie listiny 2,-  €/1 strana 
 • Potvrdenie o pobyte 5,00 €