Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

  • Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
  • Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. 
  • Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.
  • Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu. 

2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 1 2022 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf

2021

VZN č. 1/2021

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby

VZN 1 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Dodatok č. 1 k 1 2021 o podmienkach poskytovania soc. služieb.pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby

Dodatok č. 2 k VZN 1 2021 o podmienkach poskyt. soc. služieb.pdf

Novelizácia č. 3 k VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania soc. služieb

Novelizácia č. 3 k VZN č. 1_2021 o podmienkach poskyt. soc. služieb.pdf

2020

VZN č. 6/2020

VZN o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

VZN 6 kompetencie na úseku školstva.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 o určení fin. prostr. - úsek školstva

Dodatok č. 1 k 6 2020 o určení fin. prostr. - úsek školstva.pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2020 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Dodatok č. 2 k 6 2020 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.pdf

Novelizácia č. 3 k VZN 6 2020 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Novelizácia č. 3 k VZN č. 6_2020 úsek školstva.pdf

VZN č. 5/2020

VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

VZN 5 2020 o správnych poplatkoch.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

Dodatok č. 1 k 5 2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy.pdf

Novelizácia č. 2 k VZN č. 5/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

Novelizácia č. 2 k VZN č. 5_2020 o správnych poplatkoch.pdf

VZN č. 4/2020

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4 2020 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 1 k 4 2020 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 2 k 4 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.pdf

VZN č. 3/2020

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN 3 2020 o nakladaní s odpadom.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s KO, DSO a OO

Dodatok č. 1 k 3 2020 o nakladaní s odpadom.pdf

VZN č. 2/2020

Požiarny poriadok obce Dúbravy

VZN 2 Požiarny poriadok.pdf

VZN č. 1/2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dúbravy

VZN 1 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf

2019

VZN č. 2/2019

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Dúbravy

VZN č. 2 2019 o čiastočných nákladoch v škol. zariadení.pdf

Stránka