Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

  • Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
  • Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. 
  • Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.
  • Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu. 

2019

VZN č. 3/2019

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3 2019 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf

VZN č. 2/2019

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Dúbravy

VZN č. 2 2019 o čiastočných nákladoch v škol. zariadení.pdf

VZN č. 1/2019

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Dúbravy

Prevádzkovy poriadok pohrebiska.pdf

2016

VZN č.23/2016

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN-23-o-odpadoch.pdf

VZN č.21/2016

VZN o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Dúbravy

VZN-21-zasobovani-vodou-v-krizovom-obdobi(2).pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 20/2016

Dodatok c.2.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 20/2016

Dodatok c.1.pdf

VZN č.20/2016

VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

VZN 20 o správnych poplatkoch.pdf

VZN č.19/2016

VZN o vykonaní menších obecných služieb organizovaných obcou Dúbravy

VZN-19-o-MOS.pdf

VZN č.17/2016

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN-17-opatrovatelska-sluzba(1).pdf

VZN č.14/2016

VZN o zriadení školských obvodov

VZN-14-o-zriadenie-skolskych-obvodov.pdf

VZN č.13/2016

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Dúbravy

VZN-13-o-dotaciach.pdf

VZN č.12/2016

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Dúbravy pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie

VZN-12-o-ochrane-ovzdusia(2).pdf

VZN č.11/2016

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dúbravy

VZN-11-o-pitnej-vode(3).pdf

VZN č.10/2016

VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Dúbravy

VZN-10-o-psoch.pdf

VZN č.9/2016

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN-9-o-zeleni.pdf

VZN č.8/2016

VZN o verejných kultúrnych podujatiach usporadúvaných na území obce Dúbravy

VZN-8-kulturne-podujatia.pdf

VZN č.4/2016

VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda

VZN-4-o-miestnom-referende.pdf

VZN č.3/2016

VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Dúbravy

VZN-3-o-verejnom-zhromazdeni.pdf

VZN č.2/2016

VZN o používaní a ochrane obecných symbolov

VZN-2-o-symboloch.pdf

Stránka