Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

  • Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
  • Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. 
  • Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.
  • Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu. 

2020

VZN č. 6/2020

VZN o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

VZN 6 kompetencie na úseku školstva.pdf

VZN č. 5/2020

VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

VZN 5 2020 o správnych poplatkoch.pdf

VZN č. 4/2020

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4 2020 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf

VZN č. 3/2020

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN 3 2020 o nakladaní s odpadom.pdf

VZN č. 2/2020

Požiarny poriadok obce Dúbravy

VZN 2 Požiarny poriadok.pdf

VZN č. 1/2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dúbravy

VZN 1 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf

2019

VZN č. 2/2019

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Dúbravy

VZN č. 2 2019 o čiastočných nákladoch v škol. zariadení.pdf

2016

VZN č.21/2016

VZN o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Dúbravy

VZN-21-zasobovani-vodou-v-krizovom-obdobi(2).pdf

VZN č.19/2016

VZN o vykonaní menších obecných služieb organizovaných obcou Dúbravy

VZN-19-o-MOS.pdf

VZN č.17/2016

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN-17-opatrovatelska-sluzba(1).pdf

VZN č.14/2016

VZN o zriadení školských obvodov

VZN-14-o-zriadenie-skolskych-obvodov.pdf

VZN č.13/2016

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Dúbravy

VZN-13-o-dotaciach.pdf

VZN č.12/2016

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Dúbravy pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie

VZN-12-o-ochrane-ovzdusia(2).pdf

VZN č.2/2016

VZN o používaní a ochrane obecných symbolov

VZN-2-o-symboloch.pdf

VZN č.1/2016

VZN pre zbor pre občianske záležitosti

VZN-1-ZPOZ.pdf

VZN č.7/2016

VZN o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných obcou Dúbravy

VZN-7-o-informaciach.pdf

VZN č.6/2016

VZN o verejnom poriadku na území obce Dúbravy

VZN-6-o-verejnom-poriadku(1).pdf

VZN č.5/2016

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - trhový poriadok

VZN-5-trhovy-poriadok.pdf

VZN č.8/2016

VZN o verejných kultúrnych podujatiach usporadúvaných na území obce Dúbravy

VZN-8-kulturne-podujatia.pdf

VZN č.4/2016

VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda

VZN-4-o-miestnom-referende.pdf

Stránka