Obsah

Poplatky

Strava

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/ 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Dúbravy:

Stravníci
2-6 roční
Finančný limit na potraviny
 
 Desiata
obed
olovrant
Cena potravín hradená rodičom
Čiastočný príspevok rodiča  na réžiu
Úhrada rodičom spolu
Príspevok zriaďovateľa na základe normatívu
Hodnota celodennej stravy v MŠ
0,40
1,00
0,30
1.70
 
1,70
 

 

 

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznémunariadeniu č. 2/ 2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Dubravy:

Dospelí –cudzí stravníci
Cena potravín hradená cudzím stravníkom
Príspevok cudzieho stravníka na réžiu
Úhrada cudzím stravníkom spolu
Hodnota stravy - dospelí
 2,00
 1.50
    3,50
3,50

 

Pobyt v MŠ

Za pobyt v materskej škole prispieva zákonny zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov matreskej školy mesačne  na jedno dieťa sumou 15, 00 eur za dieťa nad 2 roky.