Obsah

Okienko pre rodičov

Poplatky

Strava

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy  č.2/2008 a jej dodatok č.3 z roku 2011  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného  pre deti v materskej škole v Dúbravách

Stravníci
2-6 roční
Finančný limit na potraviny
 
 Desiata
obed
olovrant
Cena potravín hradená rodičom
Čiastočný príspevok rodiča  na réžiu
Úhrada rodičom spolu
Príspevok zriaďovateľa na základe normatívu
Hodnota celodennej stravy v MŠ
0,24
0,60
1,05
1.05
 
1.05
1,20
2,25

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy  č.2/2008 a jej dodatok č.3 z roku 2011  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného  pre cudzích stravníkov  v materskej škole v Dúbravách

Dospelí –cudzí stravníci
Cena potravín hradená cudzím stravníkom
Príspevok cudzieho stravníka na réžiu
Úhrada cudzím stravníkom spolu
Hodnota stravy - dospelí
 1,05
 1.20
    2,25
2,25

 

Pobyt v MŠ

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov  za pobyt dieťaťa v materskej škole  zriadenej obcou Dúbravy je  10.-€