Obsah

Okienko pre rodičov

Poplatky

Strava

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy  č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného  pre deti v materskej škole v Dúbravách

Stravníci
2-6 roční
Finančný limit na potraviny
 
 Desiata
obed
olovrant
Cena potravín hradená rodičom
Čiastočný príspevok rodiča  na réžiu
Úhrada rodičom spolu
Príspevok zriaďovateľa na základe normatívu
Hodnota celodennej stravy v MŠ
0,36
0,85
0,24
1.45
 
1.45
1,20
2,65

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy  č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného  pre cudzích stravníkov  v materskej škole v Dúbravách

Dospelí –cudzí stravníci
Cena potravín hradená cudzím stravníkom
Príspevok cudzieho stravníka na réžiu
Úhrada cudzím stravníkom spolu
Hodnota stravy - dospelí
 1,33
 1.20
    2,53
2,53

 

Pobyt v MŠ

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov  za pobyt dieťaťa v materskej škole  zriadenej obcou Dúbravy je:  10,-€ za dieťa s trvalým bydliskom v obci Dúbravy;

                                 25,-€ za dieťa za dieťa s trvalým bydliskom mimo obce Dúbravy.