Navigácia

Obsah

Strategické dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dúbravy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dúbravy na roky 2014 - 2023 je strednodobý plánovací dokument, spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Cieľom spracovania PHSR obce je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku.

Spracovaním PHSR dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja obce založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii.

Vypracovaním PHSR si obec splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania.

PHSR obce Dúbravy je otvoreným dokumentom a na základe výsledkov hodnotenia a stavu implementácie jednotlivých aktivít môže byť aktualizovaný a dopĺňaný.

Stránka

  • 1