Navigácia

Obsah

Prevádzkovanie pohrebiska

  • Prevádzkový poriadok pohrebiska určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so Zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.