Obsah

Obecný vodovod

Obecný vodovod

Vodovod v obci bol vybudovaný v rokoch 1990 - 1995. Obec Dúbravy bola do tohto času zásobovaná vodou z miestnych studní. Kvalita vody v studniach nevyhovuje hygienickým požiadavkám, hladina vôd v studniach neustále klesá a v letných mesiacoch sa v niektorých studniach úplne stratí. To bol stav, keď bolo nutné zrealizovať verejný vodovod. Z výsledkov hydrogeologického prieskumu v okolí obce sa vyhodnotil vrt HDZ 2 s výdatnosťou 2 l/s a možný zdroj vody pre zásobovanie obce. Vrt sa nachádza na poľnohospodárskej pôde severne od ŠM Želobudza. Nad vrtom je vybudovaná šachta - zhlavie, kde sú umiestnené armatúry potrebné k prevádzke studne. Vo vrte je osadené ponorné čerpadlo NAUTILA. Vytlačným potrubím z čerpadla je voda zo studne dopravená do akumulačnej nádrže 100 m3. Do nádrže zaúťuje aj prívodné potrubie z Holcovho Majera. Týmto prívodom sa má kryť prípadný deficit zdroja HDZ 2.

Prevádzkový poriadok - VODOVOD

Obecná kanalizácia

Kanalizácia obce Dúbravy zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z intravilánu obce, z rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti, služieb a obchodu, ako aj výrobných prevádzok, ktoré sa na území obce nachádzajú. Splaškové odpadové vody sú odvádzané samostatnou kmeňovou stokou "AA" splaškovej kanalizácie zo západnej časti obce, v ktorej je výstavba kanalizácie ukončená a zrealizované domové kanalizačné prípojky obyvateľov žijúcich na ulici, ktorou kmeňová stoka prechádza. Kmeňová stoka "AA" je na okraji obce prepojená šachtou so spádiskom na prívodnú stoku "A", ktorá odvádza splaškové odpadové vody do kanalizácie PPS Group, a.s., kde sú potom následne tieto odpadové vody čistené na jestvúcej čistiarni odpadových vôd. 

Prevádzkový poriadok - KANALIZÁCI