Obsah

Matrika

Matričné udalosti, ktoré nastanú na území obce Dúbravy sa vybavujú a zapisujú na Matričnom úrade v Dúbravách.

Kniha narodení

Matričný úrad Dúbravy vedie Knihu narodení od 1.1.1950 – 26.9.1966 detí narodených v obci Dúbravy.
Ostatné deti podľa miesta narodenia.

Kniha manželstiev

Matričný úrad Dúbravy vedie Knihu manželstiev uzatvorených v matričnom obvode Dúbravy od 1.1.1991 po súčasnosť.
Ostatné uzatvorené manželstva vedú matriky podľa miesta uzavretia manželstva.

Kniha úmrtí

Matričný úrad Dúbravy vedie Knihu úmrtí občanov zomrelých v matričnom obvode Dúbravy od 1.1.1950 po súčasnosť.
Ostatné udalosti sú zapísané v Matričnej knihe v Očovej do roku 1949, prípadne podľa miesta úmrtia.

Matričný úrad
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, 
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste, 
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov.
Matrika narodenia

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:

 • platné občianske preukazy oboch rodičov,
 • sobášny list,
 • novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, čiže manžel matky, 

Informácie pri narodení detí mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Matrika uzavretia manzelstva

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade,
 • platné občianske preukazy snúbencov,
 • rodné listy snúbencov,
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela,
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva,
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne,
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.
Správne poplatky pri uzavretí manželstva:
 • delegácia sobáša na iný matričný úrad 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €
 • sobáš s cudzincom 70,- €
 • sobáš dvoch cudzincov 200,- €
Matrika úmrtia

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom,
 • občianský preukaz zomrelého,
 • občianský preukaz manžela/ky/ zomrelého.

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti 5,- €.

Oprava rodného čísla

Na vybavenie opravy rodného čísla je potrebné predložiť:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

Oprava rodného čísla je oslobodená od správnych poplatkov. Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo je podľa § 8 ods. 6 zák. NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle, povinná bezodkladne požiadať o zmenu v dokladoch, v ktorých bolo rodné číslo nesprávne uvedené /občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list a pod./.

Zmena mena a priezviska

Na základe stanoviska legislatívneho odboru MV SR zo dňa 16.1.2004 sa mení pôsobnosť rozhodovania o zmene mena a priezviska a od 1. januára 2004 na vydanie rozhodnutia je príslušný matričný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. Ak žiadateľ takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný Obvodný úrad v Bratislave.
Pri zmene mena a priezviska sa rozhoduje podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. Podľa § 6 citovaného zákona zmenu možno povoliť, najmä ak ide o meno alebo priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 

Náležitosti žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska

Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak ide o osobu vydatú alebo ženatú,
 • miesto trvalého pobytu žiadateľa,
 • meno alebo priezvisko, ktoré si žiadateľ zvolil,
 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela, prípadne maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
 • údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
 • odôvodnenie žiadosti /uviesť pravdivé dôvody/

K žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého musí byť pripojený

 • súhlas druhého rodiča, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • ak druhý rodič zomrel, doklad o jeho úmrtí,
 • ak bol rodič pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, právoplatný rozsudok súdu,
 • ak nie je známy pobyt druhého rodičia v cudzine, aj čestné vyhlásenie štátneho občana SR o tejto skutočnosti,
 • ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, jeho súhlas so zmenou.

Podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. § 6 na povolenie zmeny mena alebo priezviska nie je právny nárok.

Zákon NR SR číslo 145/1995 Z.z. položkou 19 stanovuje poplatky za povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska nasledovne:

 • priezvisko hanlivé, výstredné, smiešne, skomolené, cudzojazyčné 3,- €
 • priezvisko maloletých detí 33,- €
 • mená alebo priezviská v ostatných prípadoch 100,- € 

Pri podávaní žiadosti odporúčame osobný kontakt žiadateľa s pracovníkmi matričného úradu.