Poskytované služby

V zariadení pre seniorov sa bude poskytovať sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  • Ošetrovateľská starostlivosť bude organizáciou zabezpečená a vykonávaná pod dohľadom zamestnancov spôsobilých na výkon ošetrovateľskej starostlivosti a to s prihliadaním na individuálne potreby každého klienta. Za poskytovanie odbornej a zdravotnej starostlivosti bude zodpovedná zdravotná sestra, ktorá bude mať ukončené potrebné vzdelanie so zdravotným zameraním. Ošetrovateľská starostlivosť bude zabezpečená počas jej pracovnej doby (8 hod.) a mimo jej pracovnej doby bude podľa potreby RZP.
  • Opatrovateľská služba bude zabezpečená deviatimi opatrovateľkami so stredným odborným a stredoškolským vzdelaním s kurzom opatrovateľ 220 hodín. Náplňou ich práce bude kompletná starostlivosť o  mobilných a imobilných klientov, zabezpečenie hygieny na izbách a lôžkach (výmena bielizne, vetranie, či umývanie mís a fliaš), pomoc pri stravovaní, osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní a pri denných aktivitách.

Prípravu a tvorbu voľnočasových aktivít klientov bude zabezpečovať pracovník pre záujmovú činnosť a inštruktor sociálnej   rehabilitácie pod vedením sociálneho pracovníka.

Prijímateľ sociálnej služby platí v zariadení pre seniorov úhradu za:

1. Odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

2. Obslužné činnosti:

  • stravovanie 
  • ubytovanie a vecné plnenie spojené s ubytovaním
  • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, užívanie elektrospotrebičov

3. Iné činnosti:

  • preprava klienta na bežné lekárske vyšetrenie
  • jednorazová  úhrada za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za vykonávanie sociálneho poradenstva, ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu a ďalšie činnosti

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb platný od 1. 1. 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 105.19 kB