Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dúbravy

Tieto zásady upravujú v súlade s platnou právnou úpravou postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu Obce Dúbravy a tiež používanie rozpočtových prostriedkov v súlade s ust. § 7 a § 8 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s § 3 ods.3 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dúbravy

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dúbravy

Tieto zásady upravujú v súlade s platnou právnou úpravou podmienky a pravidlá pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve Obce Dúbravy v súlade s ust. § 6 a v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova v zmysle ust. § 9 ods. 1 Zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dúbravy