Tlačivá

Klienti, ktorí majú záujem o umiestnenie v ZpS, si musia podať Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Na stiahnutie tu: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Dúbravy

Z dôvodu zefektívnenia rýchlosti postupovania žiadostí, prosíme rodinných príslušníkov uvádzať do žiadosti o zabezpečenie poskytovania soc. sužby okrem telefónneho čísla aj e-mailovú adresu.

Prílohu k žiadosti okrem iného tvorí aj posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Uvedené Rozhodnutie vydá každému záujemcovi obec / mesto podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Obyvatelia našej obce nájdu potrebné tlačivá tu: http://www.dubravy.sk/urad/obecny-urad/socialna-starostlivost/tlaciva/

VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby