Likvidácia odpadu

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

Do zmesového KO nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly, zvierací trus a iné prímesy.

V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí, alebo nádoba resp. stanovište nebudú prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia pre komunálne vozidlo, konáre stromov a pod.) nebude nádoba vyprázdnená!

Nádoby na komunálny odpad musia spĺňať

 • Nádoby musia byť funkčné, nepoškodené
 • Poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že je poklop zadretý (neotvára sa volne) môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, toto poškodenie vývozca nevie eliminovať.
 • 110 l kuka – nádoby a 120l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu. V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca to nemôže eliminovať.

Zber a preprava triedených zložiek

Odovzdávaním Vášho odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak znovu začína. Všetky vytriedené zložky sa vozia do Zberného dvora, kde sú následne RUČNE spracovávané. Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakaľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA.

Zbierané – triedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier a kartón
 • plasty
 • sklo
 • tetrapaky a kovové obaly

Každá domácnosť obdrží sadu vriec (zelené, žlté a červené) na umiestnenie triedených zložiek komunálneho odpadu. Vytriedené zložky nesmú byť znečistené, pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke.

Papier, kartón = modrá plastová nádoba
papier

Čo tam patrí: kancelársky papier, noviny a časopisy, zošity, knihy, kartón, papierová lepenka.

Čo tam nepatrí: znečistený a mokrý papier (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka), hygienické vložky, papierové plienky. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Plasty = žlté vrece

plasty 

Čo tam patrí:

 • PET fľaše: fľaše od jedlých olejov, fľaše od nealko nápojov, vína, sirupov,
 • HDPE fľaše: fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel, destilovanej vody, pleťovej vody a pod.,
 • PP fľaše: fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP,
 • Fólia: číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj bublinková neznečistená.

Čo tam nepatrí: fľaše od motorových olejov, chemikálii, postrekov, od lepidiel, farieb a riedidiel (sú to nebezpečné odpady a patria do Zberného dvora), linoleum, PVC podlahovina, sáčky od mlieka, kelímky od smotany, jogurtu, masla a pod. (Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu).

Sklo = zelený plastový zvon

sklo

Čo tam patrí: prázdne fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od zaváranín a kečupu.

Čo tam nepatrí: tabuľové sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, iné prímesy komunálneho odpadu.  (Tabuľové sklo, žiarivky a žiarovky môžu občania aj podnikatelia odovzdať na Zbernom dvore. Zrkadlá, porcelán, keramika - tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Kovové obaly a tetrapaky = červené vrece

kovové obaly

Čo tam patrí: tetrapaky: vyprázdnené obaly z džúsov, mlieka a iných nápojov, kovové obaly: vyprázdnené obaly od alkoholických a nealkoholických nápojov.

Čo tam nepatrí: ostatné druhy obalov (znečistené obaly zvyškami ich obsahu) a  iné zložky komunálneho odpadu. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Nebezpečné odpady = triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré obsahujú nebezpečné vlastnosti

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Sú to najmä:svetenebezpečné odpadylné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky), jedlé oleje a tuky, opotrebované motorové oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad, do nádob na separovaný zber a nesmú sa umiestňovať voľne na stanovištiach zberných nádob!!!