Navigácia

Obsah

Starostka obce


starostka obce Elena Grňová, vo funkcii starostky od 15.12.2014  

  Tel. číslo:     045/54 59 520
  Mobil:           0903 493 917
  E-mail:          obec@dubravy.sk
                                                               

 

 • Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 • Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
 • Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
 1. poslanca, 
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, 
 4. predsedu samosprávneho kraja, 
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, 
 6. podľa osobitného zákona, napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
 • Starosta
 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 
 2. vykonáva obecnú správu, 
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce (§ 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov); informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 • Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 • Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 • Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 • Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 • Platové pomery starostu upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
 • Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.