Ekonomicky oprávnené náklady

V zmysle  § 72 ods. 20 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je poskytovateľ sociálnych služieb povinný zverejniť na svojom webovom sídle

a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok

EON Dúbravy ZpS 2023

EON Dúbravy ZpS 2022

b) priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa §72 ods. 5 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

EON ZpS 2023

EON ZpS 2022