Obsah

Sociálna starostlivosť

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v pdf