Obsah

Stavebný úrad

Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon, ďalej len SZ).

V súlade s § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obciam odporúča združovať sa za účelom vytvorenia spoločných úradov zabezpečujúcich odborné podklady pre výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku pre obce ako stavebné úrady.

Na Obecnom úrade vo Vígľaši je sídlo spoločného stavebného úradu pre obce Dúbravy, Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, Vígľašská Huta Kalinka, Stará Huta, Horný Tisovník.

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec
Tel.číslo: 045/5394 300 
Adresa: Zvolenská 1
              962 02 Vígľaš
Náplň činnosti obce na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku.

vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút:

 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ),
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§    54 až 70 SZ)
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 SZ),
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 SZ)
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení ( § 86 až 94 SZ),
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ),
 • rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ),
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ),
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ),
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 a 135 SZ),
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ).Pri rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (1)

vykonáva kontrolnú činnosť:

 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ),
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technický náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ),

vedie evidenciu:

 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ),
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ).

Pri vedení evidencie v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (2)

prešetruje petície a sťažnosti:

 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
 • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 Sadzby správnych poplatkov týkajúce sa činnosti stavebného úradu po 1. 1. 2013