Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

  • Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
  • Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. 
  • Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.
  • Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu. 

2016

VZN č.1/2016

VZN pre zbor pre občianske záležitosti

VZN-1-ZPOZ.pdf

VZN č.7/2016

VZN o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných obcou Dúbravy

VZN-7-o-informaciach.pdf

VZN č.6/2016

VZN o verejnom poriadku na území obce Dúbravy

VZN-6-o-verejnom-poriadku(1).pdf

VZN č.5/2016

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - trhový poriadok

VZN-5-trhovy-poriadok.pdf

VZN č.8/2016

VZN o verejných kultúrnych podujatiach usporadúvaných na území obce Dúbravy

VZN-8-kulturne-podujatia.pdf

VZN č.10/2016

VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Dúbravy

VZN-10-o-psoch.pdf

VZN č.9/2016

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN-9-o-zeleni.pdf

VZN č.4/2016

VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda

VZN-4-o-miestnom-referende.pdf

VZN č.2/2016

VZN o používaní a ochrane obecných symbolov

VZN-2-o-symboloch.pdf

2015

VZN č.1/2015

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Dúbravy

VZN-1-2015-PLAGATY.pdf

2011

VZN č.1/2011

VZN o spôsobe prevádzkovania a výberu poplatkov za používanie viacúčelového a tenisového ihriska v obci Dúbravy

VZN-c_-1-2011-o-sposobe-prevadzkovania-vyberu-poplatkov-za-pouzivanie-ihriska.pdf

2008

Dodatok č.1 k VZN č.1/2008

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o záväzných častiach Územného plánu obce Dúbravy

Dodatok--zavazne-casti-UPN---zmena.pdf

VZN č.1/2008

VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Dúbravy

VZZ-c_-1-2008-Zavazna-cast-UP.pdf

Stránka