Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

  • Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
  • Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. 
  • Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.
  • Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu. 

2016

VZN č.4/2016

VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda

VZN-4-o-miestnom-referende.pdf

VZN č.3/2016

VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Dúbravy

VZN-3-o-verejnom-zhromazdeni.pdf

VZN č.2/2016

VZN o používaní a ochrane obecných symbolov

VZN-2-o-symboloch.pdf

VZN č.1/2016

VZN pre zbor pre občianske záležitosti

VZN-1-ZPOZ.pdf

2015

VZN č.1/2015

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Dúbravy

VZN-1-2015-PLAGATY.pdf

2011

VZN č.1/2011

VZN o spôsobe prevádzkovania a výberu poplatkov za používanie viacúčelového a tenisového ihriska v obci Dúbravy

VZN-c_-1-2011-o-sposobe-prevadzkovania-vyberu-poplatkov-za-pouzivanie-ihriska.pdf

2008

Dodatok č.1 k VZN č.1/2008

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o záväzných častiach Územného plánu obce Dúbravy

Dodatok--zavazne-casti-UPN---zmena.pdf

VZN č.1/2008

VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Dúbravy

VZZ-c_-1-2008-Zavazna-cast-UP.pdf

Stránka