Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat


            Od 1.1.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo vedením centrálneho registra včelstiev Plemenárske služby Slovenskej republiky š. p.. Činnosť vedenia centrálneho registra včelstiev NPPC – VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok bola dňom 31.12.2018 ukončená.

Všetky chovy včelstiev už zaregistrované v centrálnom registri včelstiev NPPC – VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok sa považujú podľa § 54g ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. za platne registrované. Z tohto dôvodu nie je nutné žiadať o opätovnú registráciu týchto chovov včelstiev v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (ďalej len „CEHZ“).
Chovateľskému zariadeniu so včelstvom, ktorému pracovisko CEHZ priradilo registračné číslo v systéme automaticky, sa môže informovať na linke CEHZ pre styk s verejnosťou: +421 41 5073744, kde mu poskytnú všetky informácie o registrácii a aj informáciu aby postupne používali len registračné čísla chovov, ktoré vygeneroval systém CEHZ. Na komunikáciu s CEHZ je možné ešte používať aj registračné číslo včelára pridelené centrálnym registrom včelstiev NPPC – VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

Nové chovy včelstiev sa musia registrovať cez príslušnú RVPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z.. Následne musí byť vykonávané chovateľom hlásenie zmien v chovoch včelstiev písomnou formou do CEHZ na tlačivách, ktoré tvoria prílohy vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.

Hlásenie plánov kočovania podľa § 4 prílohy vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev je potrebné zasielať elektronicky cez aplikáciu prístup farmára www.cehz.sk.

Včelárom, ktorí mali registráciu kočovania do 31.12.2018 bude prístup farmára vytvorený v CEHZ automaticky. Údaje na prihlásenie (meno, heslo) budú zaslané na príslušné včelárske organizácie, ktoré ich včelárom poskytnú aj s GRID – kartou. Tí včelári, ktorí nemajú uvedené v databáze IČO alebo rodné číslo, budú cez príslušnú včelársku organizáciu požiadaní o dodatočné doplnenie údaju a až následne im bude vytvorený prístup farmára. Včelári, ktorí nie sú registrovaní v žiadnej včelárskej organizácii si musia na používanie prístupu farmára požiadať o vydanie prihlasovacích údajov a GRID - karty priamo v CEHZ alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb, š. p..

Nové chovy včelstiev, ktoré sú registrované v CEHZ po 1.1.2019 si musia požiadať o prístup farmára na webovom sídle plemenárskych služieb a po vyplnení a zaslaní na CEHZ im bude zaslaný prístup s GRID - kartou na nimi uvedenú adresu.

zdroj: https://www.svps.sk/

Dátum vloženia: 2. 6. 2020 11:37
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2020 11:43
Autor: Správca Webu