Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

Kedy: 16. 4. 2019 14:00 – 17. 4. 2019 17:00

Kde: Detva

V zmysle VZN č.11/2015 mesta Detva o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva sa zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 bude konať v dňoch 16. a 17. apríla 2019 ( utorok a streda ) v čase od 14,00 hod do 17,00 hod.

Typ akcie: ostatné (akcie pre deti)

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva sú 4 základné školy :

  • Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva
  • Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva
  • 3Základná škola, Obrancov mieru 884/23, Detva
  • Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva

Bližšie informácie o zápise detí do prvého ročníka budú mať deti na svojich webových stránkach.

Informácie pre rodičov

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. augusta 2019 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky  je povinný prihlásiť svoje dieťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

Rodičia, ktorých deti budú navštevovať základnú školu mimo územia Slovenskej republiky, musia písomne požiadať riaditeľa kmeňovej školy (do ktorej dieťa zapísali) o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, rodič požiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľa školy,  do ktorej dieťa zapísal a žiadosť doloží odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy na základe žiadosti rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.

Podrobnejšie informácie poskytnú riaditelia základných škôl.

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Detva, Detva

Časová náročnosť

Doba trvania: 1.1 dní

Organizátor

Detva
Dátum vloženia: 13. 3. 2019 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2019 12:08
Autor: