Rok 2017

Projekty, do ktorých sa obec zapojila

3/2017 
Podaná žiadosť na Environmentálny fond na základe výzvy :Činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pod názvom: Zníženie energetickej náročnosti  MŠ vrátane využitia OZE.
Rozhodnuté 30.6.2017.
Výsledok:  Pre nedostatočné množstvo financií na uspokojenie žiadateľov nebolo našej žiadosti vyhovené.
5/2017
Podaná žiadosť na základe výzvy na predkladanie žiadostí oposkytnutie dotácie vprograme Podpora rozvoja športu na rok 2017 na doplnenie hracích prvkov podporujúcich pohyb detí v areáli MŠ.
Výsledok zverejnený  9/2017: Pre veľké množstvo žiadostí  nebolo možné uspokojiť všetkých žiadateľov, preto sa úrad vlády rozhodol výzvu zrušiť .
6/2017
Dotácia z nadácie SLSP vo výške 5 000 Eur na projekt: Dúbravy, rekonštrukcia domu 22.
6/2017
Koordinačné združenie obcí a miest Podpoľania, ktorej členom je aj naša obec, podalo žiadosť na základe výzvy Poľnohosp.platobnej agentúry: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN č. výzvy: 21/PRV/2017.
Výsledok: Žiadosti ešte neboli vyhodnotené.
7/2017
Dokončenie kanalizácie, časť Dvorce.
Financovanie: Vlastné zdroje obce.
7/2017                                                                                                                                                                  
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri Studni.
Financovanie: Vlastné zdroje obce.                                                                                                                                                                         
8/2017 
Rekonštrukcia budovy MŠ (výmena strechy, kúrenie,elektroinštalácia,vodoinštalácia,odvodnenie,rekonštrukcia interiéru).                Financovanie:  Dotácia predsedu BBSK vo výške 2 000 Eur. Úver vo výške 80 000 Eur.                                                                                  
8/2017
Koordinačné združenie obcí a miest Podpoľania, ktorej členom je aj naša obec, podalo žiadosť na základe výzvy: Operačný program kvalita životného prostredia na dodávku kompostérov.
9/2017
Príprava materiálov na výzvy z PPA a Environmentálneho fondu.
Dátum vloženia: 5. 3. 2019 18:52
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2020 9:17