Rok 2016

Projekty, do ktorých sa obec zapojila

3/2016
Podaná žiadosť na Poľnohosp.platobnú agentúru na základe vyhlásenej výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z PRV č. výzvy: 12/PRV/2015, podané dve žiadosti:
Žiadosť č. 1: Dúbravy,Iviny- rekonštrukcia budovy pre spolkovú a komunitnú činnosť. Žiadosť č. 2: Zníženie energetickej náročnosti MŠ vrátane využitia OZE.                                                                                                                        
Výsledok: Výzva bola dňa 10.10.2016 zrušená, na základe našej žiadosti boli obidve žiadosti vrátane PD a príloh.
3/2016
Podaná žiadosť na Poľnohosp.platobnú agentúru na základe vyhlásenej výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z PRV č. výzvy: 13/PRV/2015.
Žiadosť: Dúbravy-výstavba odvodňovacieho kanála pre odvodnenie dažďovej vody.(Jedná sa o vybudovanie dažďovej kanalizácie od poslednej uličky dolný koniec obce po rodinu Púpalovci) V roku 2018 plánujeme v tomto mieste vybudovat aj chodník.
Výsledok:  9/2017 sme obdržali výzvu na doplnenie materiálov, žiadosti ešte neboli vyhodnotené.
6/2016
Vybudovanie výtlakovej čerpacej stanice-kanalizácia, časť Dvorce za účelom dokončenia kanalizácie v tejto časti.
Financovanie: Vlastné zdroje obce.                                                                                                                            
8/2016

Modernizácia verejného osvetlenia na základe koncesionárskej zmluvy. Cena koncesije je 5 344 Eur/ rok. 

9/2016

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažiť .Financovanie: Dotácia BBSK vo výške 10 000 Eur. Dar od firmy GROUND vo výške 1 250 Eur. Dar od firmy BE - SOl s.r.o. Bytča vo výške 1 250 Eur. Dar od PD Očová vo výške 2 000 Eur.                                                          

10/2016
Podaná žiadosť o dotáciu na rok 2017: Dúbravy, rozšírenie kanalizácie Stoka C
Výsledok: Pre nedostatočné množstvo financií na uspokojenie žiadateľov nebolo našej žiadosti vyhovené.
12/2016
Kúpa skladu palív Dúbravy-Hradná za účelom zabezpečenia volebnej miestnosti.
Financovanie: Vlastné zdroje obce.                    
Dátum vloženia: 5. 3. 2019 18:40
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2019 19:24