Navigácia

Obsah

Klienti, ktorí majú záujem o umiestnenie v ZpS, si musia podať Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Na stiahnutie tu: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Dúbravy

 

Prílohu k žiadosti okrem iného tvorí aj posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Uvedené Rozhodnutie vydá každému záujemcovi obec / mesto podľa trvalého bydliska žiadateľa. 

Obyvatelia našej obce nájdu potrebné tlačivá tu: http://www.dubravy.sk/urad/obecny-urad/socialna-starostlivost/tlaciva/

 

VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby