Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie prerokovania návrhu "Úžemný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020"

 

BANSKOBYSTRICKÝ                                                                                                                       Nám. SNP 23
SAMOSPRÁVNY KRAJ                                                                                                  974 01  Banská Bystrica

 


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámenie


Banskobystrický samosprávny kraj, ako  orgán územného plánovania podľa   § 16 ods. 2  zákona  č.  
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších predpisov (ďalej 
stavebný zákona) a § 18 ods. 2 stavebného zákona, v súlade  s ustanovením
§ 30 ods. 3, ods. 4 a § 22 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje prerokovanie návrhu
„Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky  č. 5/2020“

dotknutým  orgánom  štátnej  správy,  dotknutým  samosprávnym  krajom,  dotknutým  obciam, 
právnickým osobám a verejnosti.

Návrh  územnoplánovacej  dokumentácie  „Územný  plán  veľkého  územného  celku Banskobystrický   
kraj   –   Zmeny   a   doplnky      č.   5/2020“   je   k   nahliadnutiu   na   Úrade 
Banskobystrického  samosprávneho  kraja,    oddelenie  územného  plánovania  a  životného 
prostredia     (Nám.  SNP  23,  Banská   Bystrica)  v  pracovných  dňoch  od  03.  05.  2022 do 02. 
06. 2022, v čase od  7,00 hod. do 15,00 hod.  a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho 
kraja www.bbsk.sk.


Verejné   prerokovanie   návrhu   územnoplánovacej   dokumentácie   „Územný   plán veľkého  
územného  celku  Banskobystrický  kraj  –  Zmeny  a doplnky  č.  5/2020“  spojené s prezentáciou za 
účasti zhotoviteľa sa uskutoční
dňa 10. mája 2022 o 9,30 hod.
v aule Obchodnej akadémie, Tajovského ulica 25, Banská Bystrica.

Dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje a dotknuté orgány štátnej správy sú podľa
§  22  stavebného  zákona  povinné  oznámiť  svoje  stanovisko  k  návrhu  územnoplánovacej 
dokumentácie jeho obstarávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa dožiadaný 
orgán nevyjadrí v stanovenej lehote, v zmysle § 22 ods. 5 sa predpokladá, že nemá pripomienky k 
návrhu.

Právnické osoby a verejnosť sú oprávnení podľa   § 22 ods. 1 stavebného    zákona podať pripomienky 
k návrhu „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ do 
30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, ktoré budú  zaslané  po  termíne  ukončenia  
verejného  prerokovania  návrhu,  orgán  územného plánovania nebude prihliadať.

 

                                                                                                                                                                Ing. Ján Lunter, v.r
                                                                                                                                                                        predseda

Dátum vyvesenia:                                        Dátum zvesenia
 

 

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť