Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Pleva Radovan

V e r e j n á   v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana:

Radovan Pleva, nar. 1974 je na adrese Dúbravy,

doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Písomnosť: listinná zásielka Doporučene Do vlastných rúk

Odosielateľ:    Exekutorský úrad Žiar nad Hronom

                         súdny exekútor JUDr. Žofia Žabková

                         Nám. Matice slovenskej 6

                         965 01  Žiar nad Hronom

                       420EX 38/2022-18 Up. o sp.ex., 22 EP -zriad. EZP

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dúbravách v čase otváracích hodín.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť určenú do vlastných rúk v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť