Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Beňo Matúš

V e r e j n á   v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana:

Matúš Beňo, nar. 1965 je na adrese Dúbravy,

 

doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Písomnosť: listinná zásielka Doporučene Do vlastných rúk

Odosielateľ:    Exekútorský úrad Michalovce

                         JUDr. Rudolf Dulina

                         Ľ. Štúra 12

                         071 01  Michalovce

                       Ex90/18-U ex.prík. - zrážky z dôchodku

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dúbravách v čase otváracích hodín.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť určenú do vlastných rúk v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť