Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Haring Marek

Ohlasovňa pobytu v Dúbravách

 

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f)   zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

26. júla 2022 

 

Marek Haring, nar. 17.01.1985 ......................................................................................................................................................

(uveďte meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

            Miestom nového trvalého pobytu je obec Dúbravy

 

 

V Dúbravách, dňa  26.07.2022

 

 

 

                                                                                  otlačok pečiatky ohlasovne pobytu
     a podpis zamestnanca ohlasovne

Vyvesené: 26. 7. 2022

Dátum zvesenia: 11. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť