Navigácia

Obsah

Späť

Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022

 

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

Zverejnenie výsledkov volieb do BBSK 2022

 

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK TU 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK TU

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dúbravy TU

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dúbravách  TU 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (137.19 kB)

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Prenostné volebné urny

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec  v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24.  októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12.00 hodiny alebo v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Kontaktné telefónne čísla na nahlasovanie: 0911 735 483

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Počet podpisov na petíciu.pdf

Oznámenie počtu obyvateľov.pdf

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov.pdf

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf

Oznam na preberanie kandidátnych listín.pdf

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK

Oznámenie o vyhradení plochy na vylepovanie volebných plagátov

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania 

 

Vyvesené: 27. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť