Ochrana prírody a krajiny

ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK: ING. PETER ORAVEC

Adresa: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Telefón: 045/5394 300

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

Zákon 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002

Vyhláška MŽP 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


Upozornenie na povinnosti pre vlastníka, správcu, alebo užívateľa pozemku vyplývajúce zo zákona

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

– invázne druhy rastlín

Obec Dúbravy ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

upozorňuje

na povinnosti vyplývajúce zo zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týkajúcich sa nepôvodných a inváznych druhov rastlín (§ 7  zákona).

Invázne druhy rastlín uvedené v príloh č. 2a vyhlášky podľa (§ 7b ods. 2 zákona č. 543/2002)

zakazuje

  • držať, pestovať, rozmnožovať,
  • prepravovať, dovážať,
  • obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami, alebo výrobkami z nich.

Podľa zákona  § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 je vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku povinný:

  • starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu inváznych druhov rastlín,
  • na vlastné náklady ODSTRAŇOVAŤ invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška (príloha č. 2).

POKUTY:

Podľa § 90 ods. 1 písm, b) zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenie § 7b ods. 2, teda za porušenie zákazu držby, prepravy, dovozu, pestovania, rozmnožovania alebo obchodovania s inváznymi druhmi rastlín, s ich časťami, alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť ich samovoľné rozšírenie, pokutu až do 9 958,17Eur.

Podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenie § 7b ods. 3, teda za to, že si nesplní povinnosť odstraňovať invázne druhu zo svojho pozemku spôsobmi ustanovenými vo vyhláške a povinnosť starať sa o pozemok takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov rastlín, pokutu taktiež do 9 958,17Eur.

Podľa S 92 ods. 1 písm. d) a ods. 1 písm. n) zákona, môže orgán ochrany prírody uložiť fyzickej osobe za priestupky s vyššie uvedenými skutkovými podstatami, pokarhanie alebo pokutu až do 3 319,39 Eur.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN  

a) Bylinné druhy

Vedecké meno                                   Slovenské meno 

Ambrosia artemisiifolia                    ambrózia palinolistá 

Asclepias syriaca glejovka              americká generatívne 

Fallopia sp. (syn. Reynoutria)          pohánkovec (krídlatka)   

Heracleum mantegazzianum           boľševník obrovský   

Impatiens glandulifera                     netýkavka žliazkatá 

Solidago canadensis                       zlatobyľ kanadská   

Solidago gigantea                            zlatobyľ obrovská

b) Dreviny

Vedecké meno                                 Slovenské meno 

Ailanthus altissima *                       pajaseň žliazkatý   

Amorpha fruticosa                           beztvarec krovitý 

Lycium barbarum                             kustovnica cudzia 

Negundo aceroides*                        javorovec jaseňolistý