Navigácia

Obsah

Prehľad najdôležitejších zmien od 24.10.2020

Typ: ostatné
Zákaz vychádzania
Platnosť nariadenia od: 24. októbra 2020
Platnosť nariadenia do: 8. novembra 2020

Na základe uznesenia vlády č. 678 z 22. októbra 2020 platí na území Slovenska zákaz vychádzania.

Nové uznesenie vlády č. 693 z 28. októbra 2020  obedzenie pohybu predĺžuje až do 8. novembra v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.

 1. na osobu, ktorá sa preukáže negatívnym testom (RT-PCR testom alebo antigénovým testom z celoplošného testovania) vykonananého od 29. októbra do 1. novembra,
 2. na osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a  príslušníkov záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia, teda od 2. do 8. novembra 2020,
 4. na cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 5. na cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 6. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. na cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. na dieťa do desiatich rokov veku,
 11. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 12. na cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 13. na cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 14. na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 15. na osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 16. na osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 17. na osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 18. na osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 19. na osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 20. na onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 21. na osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 


Príloha

Vytvorené: 29. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 10. 2020 17:23
Autor: Správca Webu