Navigácia

Obsah

OZNAM - daňová povinnosť

Typ: náš tip
OZNAM - daňová povinnosť 1do 31.01.2023

Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný

podať do 31.1.2023 na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/.

Za zdaňovacie obdobie na rok 2023 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2022

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne sú k 1. januáru 2023 zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú k 1. januáru 2023 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane
 • vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2023)
 • vydanie kolaudačné rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2023)
 • dokončenie drobnej stavby ako napr. sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hosp. budova a pod. – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou
 • náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy – v nájme
 • prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu – zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
 • zmena užívania stavby – viacúčelová stavba
 • nadobudli psa (kúpou, darovaním, osvojením) alebo už nie sú vlastníkmi psa

 

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu doklad potvrdzujúci zmenu napr.:

 • list vlastníctva
 • kópia kúpnej, darovacej alebo nájomnej zmluvy
 • právoplatné dedičské rozhodnutie
 • geometrický plán
 • prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

 

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy predložili do 31.1.2023 osobne alebo elektronicky na adresu: obec@dubravy.sk alebo katarina.janokova@dubravy.dcom.sk.

Tlačivo daňového priznania nájdete: TU


Príloha

Vytvorené: 9. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2023 13:12
Autor: Správca Webu