Navigácia

Obsah

JÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY

Typ: ostatné
JÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY Ing. Jozef Lupták,  predseda Osvetovej komisie
Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Detva.

Vážení priatelia !

       

         Jún je už tradične mesiac ochrany prírody a poľovníctva. Je to obdobie v ktorom si viac ako inokedy uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody, životného prostredia a všetkého živého i neživého najmä preto, že práve v tomto období, v období kladenia mláďat, je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. JUN AKO MESIAC POĽOVNÍCTVA  bol takto pomenovaný v roku 1959 a v roku 1973 bol zmysel tohto mesiaca rozšírený aj na ochranu prírody, čiže vznikla táto už dlhoročne udržiavaná tradícia. Veľmi dlho už poľovníctvo nie je iba lovenie zveri, ale predovšetkým starostlivosť o zver a snaha o zachovanie jej životného prostredia.  Starať sa o prírodu , zveľaďovať a chrániť ju nemožno len určité obdobie v roku, je to sústavná každodenná povinnosť každého člena našej spoločnosti a zvlášť nás poľovníkov. Túto našu činnosť sledujú a hodnotia nielen zainteresované kruhy odborníkov či nepoľovnícka verejnosť,  ktorá navštevuje prírodu, ale najmä naše deti, ktoré bez pretvárky konfrontujú často krát prázdne reči zodpovedných, so skutočným stavom prírody okolo nás.

    

      Poľovníctvo a ochrana prírody sú spoločnou súčasťou vzťahu človeka k prírode. Žiaľ v posledných rokoch nastalo popieranie tohto vzťahu najmä rôznymi mimovládnymi organizáciami a množstvom tzv. ekologických spolkov.  Časť ochrancov prírody sa proti výkonu práva poľovníctva stavia veľmi výbojne, pričom doslova zneužíva  emócie a neznalosť problematiky širokej verejnosti. Neraz presadzujú veľmi úzko vyhranené subjektívne postoje v rámci svojich záujmov a snažia sa ochranu prírody ideologizovať.

       Poľovníctvo predstavuje koncepčne a odborne vykonávanú činnosť v prírode vo vzťahu k voľne žijúcim živočíchom a ich aj nášmu životnému prostrediu.    

 Máme všetci dospelí a najmä zákonodarcovia tejto krajiny čisté svedomie v narábaní s odpadkami a v rešpektovaní platnej legislatívy týkajúcej sa vypaľovania tráv, nezákonného výrubu drevín, umiestňovania nepovolených stavieb v najkrajších zákutiach prírody, vo vytváraní čiernych skládok odpadu, či rôznom inom poškodzovaní prírody okolo nás?

      

Vážení priatelia, 

      my poľovníci patríme do spoločnosti, sme jej súčasťou, spoločnosť nás vníma a samozrejme aj reaguje na našu činnosť. Aj preto vykonávame nám zverené činnosti v oblasti manažmentu zveri s veľkou zodpovednosťou a ústretovo k nášmu vidieckemu obyvateľstvu, o čom sa už mohol presvedčiť nejeden z vás. Sme súčasťou tradičného života na vidieku a prispievame k jeho udržaniu, atraktivite a dlhodobej udržateľnosti. Nedopusťme preto, aby dobrá mienka o poľovníkoch a ich záslužnej činnosti v prospech slovenskej prírody, bola dehonestovaná aktivitami niekoľkých „ všeznalých odborníkov“ a naslovovzatých „ochrancov prírody“, ktorých odvaha zo dňa na deň narastá . Všetci si musíme uvedomiť, že úlohou každej vyspelej spoločnosti je ochrana prírody a ekologickej rovnováhy, ktorá je základnou podmienkou  zachovania     života na našej planéte .

      Práve k tomu chceme prispieť aj  my  poľovníci svojou každodennou obetavou prácou. Nepoľavme  a nedopusťme, aby to bolo inak. Činnosť poľovníkov prispieva k udržiavaniu primeraných stavov zveri v dnešnej husto osídlenej krajine, prispieva k ochrane plodín na našich poliach a tým k našej potravinovej sebestačnosti, chráni naše lesy pred nadmerným poškodením zverou a tým prispieva k zachovaniu zdravého životného prostredia a dostatku pitnej vody pre našu spoločnosť. Dlhoročne apelujeme na riešenie problémov v rámci nesprávneho manažmentu našich šeliem, najmä čoraz častejšie sa vyskytujúceho medveďa hnedého, no kompetentné orgány ochrany prírody aj tak stále konajú v tejto veci nedostatočne.

      Aj napriek týmto skutočnostiam veríme, že spoločnosť dokáže správne vnímať činnosť poľovníkov a oceniť ich prínos pre dnešnú modernú spoločnosť.

Vážení občania, moderné poľovníctvo je služba spoločnosti a my sme tu aj pre vás. V prípade potreby sa preto na nás môžete kedykoľvek obrátiť a tým sa presvedčiť, že naše slová, ktoré práve odzneli, myslíme úprimne a vážne.

     

S pozdravom „ Poľovníctvu a prírode zdar ! „    
Ing. Jozef Lupták,  predseda Osvetovej komisie
Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Detva.

Vytvorené: 12. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2023 9:32
Autor: Správca Webu