Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Typ: ostatné
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024 1 podať do 31.1.2024 na OÚ v Dúbravách

Obec Dúbravy ako správca dane oznamuje občanom /daňovníkom/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný

podať do 31.1.2024 na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/.

Za zdaňovacie obdobie na rok 2024 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2023

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne sú k 1. januáru 2024 zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú k 1. januáru 2024 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane
 • vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2024)
 • vydanie kolaudačné rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2024)
 • dokončenie drobnej stavby ako napr. sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hosp. budova a pod. – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou
 • náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy – v nájme
 • prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu – zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
 • zmena užívania stavby – viacúčelová stavba

 

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu doklad potvrdzujúci zmenu napr.:

 • list vlastníctva
 • kópia kúpnej, darovacej alebo nájomnej zmluvy
 • právoplatné dedičské rozhodnutie
 • geometrický plán
 • prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

Tlačivo na stiahnutie: TU 

 

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy predložili do 31.1.2024 osobne alebo elektronicky na adresu: obec@dubravy.sk alebo katarina.janokova@dubravy.dcom.sk .


Príloha

Vytvorené: 8. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2024 15:06
Autor: Správca Webu