Navigácia

Obsah

2. balík inflačnej pomoci

Typ: ostatné
2. balík inflačnej pomoci 1Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ZVOLEN

2. BALÍK INFLAČNEJ POMOCI


Príspevky vyplatené na základe podania žiadosti zo strany klienta


Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení 
neskorších predpisov.

Cieľom tohto nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených 
výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z 
nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným 
pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

•  osobne alebo poštou na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
•  elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad)
bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.
 

Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.

Všetky žiadosti sú dostupné na web stránke Ústredia PSVaR 2. balík inflačnej pomoci > ÚPSVaR 
(gov.sk)

Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia 
povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR


Žiadateľom o dotáciu je rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorý je prijímateľom 
súdom určeného výživného.

Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení 
vyživovacej povinnosti.
Úrad pri posúdení nároku na dotáciu neskúma, či povinná osoba si plní resp. 
neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani či je úradom poskytované náhradné výživné.

Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu 
žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť najviac v sume 150 eur.

 Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 
do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov


Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:

                             1. osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
                             2. pestúnskej starostlivosti alebo
                             3. poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
                             4. starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do 
                                  náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3.

a tejto fyzickej osobe v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia 
plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.

Žiadateľ nie je povinný k žiadosti predkladať podporné doklady, podmienky pre výplatu jednorazovej 
dotácie si overuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorému súd predĺžil náhradnú starostlivosť (pestúnska starostlivosť) 
do 19 roku veku, si môže podať žiadosť až po ukončení predĺženej náhradnej starostlivosti, ak k 
ukončeniu došlo v období od 30.04.2020 do 31.10.2022.


Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. 
apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu
        pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu     

Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu pobytovou formou 
poskytovaná starostlivosť v centre pre deti a rodiny, a táto jej v období od 30.04.2020 do 
31.10.2022 bola ukončená
z dôvodov:

                            •  dovŕšením plnoletosti (t. j. plnoletá osoba opustila centrum dovŕšením 18 roku veku) 
                               alebo
                            •  ak v posudzovanom období sa ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody medzi mladým 
                               dospelým a centrom.

Poskytnutie dotácie sa nevzťahuje na plnoleté fyzické osoby, ktoré ukončili v období od 30.04.2020 
do 31.10.2022
resocializačný program.


Žiadateľ nie je povinný k žiadosti predkladať podporné doklady, podmienky pre výplatu jednorazovej 
dotácie si overuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Leták - 2. balík inflačnej pomoci.pdf
 


Príloha

Vytvorené: 24. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2022 09:06
Autor: Správca Webu