dubravy

Informačná tabuľa

24. 6. 2016

Obmedzenie premávky na trase Hradná - Iviny.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 .....
6. 6. 2016

Návrhy všeobecne záväzných nariadení a smernice - zverejnených na pripomienkovanie

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dúbravy VZN č. 11 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dúbravy Pracovný poriadok VZN č. 21 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Dúbravy
31. 5. 2016

Zmena úradných hodín

Vážení občania, od 1.6.2016 sa menia úradné hodiny. 
29. 3. 2016

Ochrana lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. .....
29. 12. 2015

Upozornenie od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici   1 372 dopravných nehôd 32 usmrtených osôb 158 osôb ťažko zranených a 642 osôb ľahko zranených (usmrtených: 19 vodičov a spolujazdcov, 11 chodcov, 2 cyklisti)   Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 20. .....
7. 12. 2015

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje .....
1. 12. 2015

Opiľovanie stromov

  Žiadame občanov, aby si opílili stromy a kríky, ktoré siahajú do miestnych komunikácii až do výšky 4,5 m, aby bol zabezpečený priechod komunálnej techniky za účelom odvozu komunálneho odpadu a zimnej údržby ciest. Občanom,ktorí nebudú túto požiadavku rešpektovať nebude možné zabezpečovať uvedené služby. Ďakujeme za pochopenie. 
20. 11. 2015

Vyhlásenie volieb

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5.marca 2016. 
13. 11. 2015

Verejné poďakovanie

  Verejné poďakovanie občanovi našej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktorý v týchto dňoch obdržal plaketu prof. MUDr. Jana Janského .     Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: Ľubica Ľuptáková, Dúbravy 365   Vysoko hodnotíme tento šlachetný čin, pretože svojou krvou veľakrát pomohla prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.  
14. 9. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní .....
16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha. 
1. 7. 2014

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dúbravy

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: podľa § 13 ods. 3,6 zákona schvaľuje     .....
4. 3. 2014

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 04.03.2014 Obec Dúbravy zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a uznesenia OZ č. 5/14 zo dňa 27.02.2014. Konkrétne sa jedná o odpredaj pozemkov  v k.ú. Dúbravy, p.č. KN-C 293/6, ostatná plocha,  výmera 400 m 2 pre Jozefa Smutného, Dúbravy 359, KN-C 293/7, ostatná plocha, výmera 400 m 2 pre Ján  Smutného, Dúbravy 349, a KN-C 293/8, ostatná plocha, výmera 400 m 2  .....
3. 1. 2014

Prerušenie konania voveci návrhu na určenie Dobývacieho priestoru Detva

Na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušuje konanie o určenie Dobývacieho priestoru Detva a  vyzval navrhovateľa  EMED - Slovakia , s.r.o  na odstránenie nedostatkov podania až do doplnenia návrhu,  resp. do 31.12.2016
8. 11. 2013

Záväzné stanovisko obce ku konaniu "Určenie Dobývacieho priestoru Detva

Obec Dúbravy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) - ďalej len "stavebný zákon", vydáva týmto  podľa § 140b stavebného zákona a v súlade s § 27 ods. 1 zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov (banský zákon) toto záväzné stanovisko, v ktorom:   nesúhlasí .....
16. 10. 2013

Verejná vyhláška - Dobývací priestor

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici obnovuje konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva
20. 6. 2013

Ako si nastaviť zasielanie správ obecného rozhlasu na email ?

1. Je potrebné sa zaregistrovať kliknutim na stránke vpravo hore na odkaz „registrovať“. 2. Po overení registrácie a úspešnom prihlásení, sa Vám vpravo hore na stránke zobrazí odkaz „zmeniť údaje“, kliknete na ten odkaz a na ľavej strane budete mať nové menu, kde kliknete na odkaz „Zasielanie emailov“. Tam označíte kliknutím na text „Obecný rozhlas“ a potom kliknete na tlačítko „Zmeniť“. A to je .....