dubravy

Informačná tabuľa

16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha. 
4. 12. 2014

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 15.12.2014 o 17,00 hod.

Pozývame Vás na zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia OZ, dňa 15.12.2014 o 17,00 hod. Program v prílohe
2. 7. 2014

Uznesenie z OZ v Dúbravách zo dňa 26.06.2014

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách na svojom 22. zasadnutí  prijalo uznesenie v prílohe
1. 7. 2014

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dúbravy

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: podľa § 13 ods. 3,6 zákona schvaľuje     .....
26. 5. 2014

Deň Matiek 2014

Dňa 11. 5. 2014 pripravil Obecný úrad v Dúbravách kultúrny program venovaný mamám, babkám a všetkým ženám našej obce pri príležitosti Dňa matiek. V úvode prítomných privítala predsedkyňa ZPOZ našej obce pani Helena Gajdošová, po nej sa všetkým ženám prihovoril starosta obce Ján Ľalík. Úvahu o materstve predniesla mladá mamička Janka Smutná. Divadelným predstavením „ BUKY PODPOĽIANSKE“ prítomných pobavil Divadelný ochotnícky súbor .....
14. 5. 2014

Uznesenie z 21. zasadnutia OZ v Dúbravách, zo dňa 30.04.2014

OZ v Dúbravách prijalo na svojom 21. zasadnutí, dňa 30.04.2014 nasledovné uznesenie:
4. 3. 2014

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 04.03.2014 Obec Dúbravy zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a uznesenia OZ č. 5/14 zo dňa 27.02.2014. Konkrétne sa jedná o odpredaj pozemkov  v k.ú. Dúbravy, p.č. KN-C 293/6, ostatná plocha,  výmera 400 m 2 pre Jozefa Smutného, Dúbravy 359, KN-C 293/7, ostatná plocha, výmera 400 m 2 pre Ján  Smutného, Dúbravy 349, a KN-C 293/8, ostatná plocha, výmera 400 m 2  .....
28. 1. 2014

Vianoce 2013

Dňa 14. 12. 2013 pripravil Obecný úrad v Dúbravách pre svojich obyvateľov vianočný program, ktorý bol zostavený z vianočných zvykov, piesní a kolied. V programe sa predstavili Betlehemci z Dúbrav, ženy, muži a muzikanti z našej obce odetí v dúbravských a detvianskych krojoch, ktorí slovom a spevom vianočných piesní navodili vianočnú atmosféru. Do našej obce zavítal aj sv. Mikuláš, ktorý všetkým deťom rozdal sladké balíčky. Pre všetkých obec .....
3. 1. 2014

Prerušenie konania voveci návrhu na určenie Dobývacieho priestoru Detva

Na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušuje konanie o určenie Dobývacieho priestoru Detva a  vyzval navrhovateľa  EMED - Slovakia , s.r.o  na odstránenie nedostatkov podania až do doplnenia návrhu,  resp. do 31.12.2016
22. 11. 2013

Mesiac október je znamením prichádzajúcej jesene

Mesiac október je znamením prichádzajúcej jesene, ktorá stromy okolitých lesov odeje do pestrofarebných farieb. Nie je preto náhodou, že práve v tomto mesiaci si uctievame starších ľudí. Uctievame si tých, ktorí celý život pracovali, aby urobili šťastných nás, ich deti. Obecný úrad v Dúbravách každoročne pre svojich najstarších obyvateľov pripravuje bohatý kultúrny program. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V úvode sa občanom .....
8. 11. 2013

Záväzné stanovisko obce ku konaniu "Určenie Dobývacieho priestoru Detva

Obec Dúbravy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) - ďalej len "stavebný zákon", vydáva týmto  podľa § 140b stavebného zákona a v súlade s § 27 ods. 1 zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov (banský zákon) toto záväzné stanovisko, v ktorom:   nesúhlasí .....
16. 10. 2013

Verejná vyhláška - Dobývací priestor

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici obnovuje konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva
5. 9. 2013

I. ročník futbalového turnaja O Pohár SNP

 Dňa 24. 8.2013 sa konal na multifunkčnom ihrisku v Dúbravách I. ročník futbalového turnaja „O Pohár SNP“ v malom futbale. Na turnaji si zmeralo sily 8 mužstiev z Dúbrav a okolitých obcí . Prvé miesto si vybojovalo mužstvo „Detvianski veteráni“, na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo „Semtex“ z Detvy a na treťom mieste sa umiestnilo domáce mužstvo „Šufo team“. Umiestnené mužstvá získali poháre, medaily a vecné .....
20. 6. 2013

Ako si nastaviť zasielanie správ obecného rozhlasu na email ?

1. Je potrebné sa zaregistrovať kliknutim na stránke vpravo hore na odkaz „registrovať“. 2. Po overení registrácie a úspešnom prihlásení, sa Vám vpravo hore na stránke zobrazí odkaz „zmeniť údaje“, kliknete na ten odkaz a na ľavej strane budete mať nové menu, kde kliknete na odkaz „Zasielanie emailov“. Tam označíte kliknutím na text „Obecný rozhlas“ a potom kliknete na tlačítko „Zmeniť“. A to je .....
24. 9. 2012

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
V sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. 9. 2012 sa v Rímsko-katolíckom kostole v Dúbravách konala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil spoločne s našim pánom farárom Mgr. Marekom Moravčíkom, pán kaplán z farnosti v Detve Mgr. Vladimír Václavík, ktorý prítomným udelil novokňažské požehnanie. Nakoľko je náš kostol zasvätený Sedembolestnej Panny Márie, veriaci ho vyzdobili darmi zeme ako poďakovanie za tohoročnú úrodu. Veriaci našej .....
23. 9. 2011

Návrh na uznesenie zo  4. zasadnutia

 Návrh na uznesenie zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 30. 08. 2011 Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e 1. Správu o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  s c h v a ľ u j e 1 Rozbor hospodárenia obce a Monitorovaciu správu k progr. rozpočtu za I. polrok 2011. 2. Vnútorný predpis pri zadávaní zákazky s nízkou .....