dubravy

Informačná tabuľa

26. 1. 2016

Oznam pre rodičov a žiakov I.ZŠ v Detve.

Riaditeľka Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve oznamuje rodičom, že vyučovanie pre žiakov ich školy sa začína od 27.1.2016 (streda) v obmedzenom režime do 11.30. Školský klub detí bude v plnej prevádzke.
12. 1. 2016

Pozvánka na ples

Farská rada v Dúbravách Vás pozýva na XI. Farský ples, ktorý sa uskutoční 22.01.2016 v Kultúrnom dome v Dúbravách, so začiatkom o 20.00 hod.  
29. 12. 2015

Upozornenie od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici   1 372 dopravných nehôd 32 usmrtených osôb 158 osôb ťažko zranených a 642 osôb ľahko zranených (usmrtených: 19 vodičov a spolujazdcov, 11 chodcov, 2 cyklisti)   Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 20. .....
29. 12. 2015

Pozvánka na silvestrovský futbalový zápas

Pozývame všetkých priaznivcov športu na silvestrovský futbalový zápas, ktorý sa odohrá na multifunkčnom ihrisku v Dúbravách medzi obyvateľmi našej obce.
28. 12. 2015

Pozvánka na silvestrovskú rozlúčku so starým rokom a privítanie Nového roka 2016

 Obecný úrad Dúbravy Vás srdečne pozýva na silvestrovskú rozlúčku so starým rokom a privítanie Nového roka 2016
22. 12. 2015

Vianočný príhovor.

16. 12. 2015

Pozvánka na Vianočný program s Mikulášom

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na Vianočný program s Mikulášom, ktorý sa uskutoční dňa 19.12.2015 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Dúbravách. V programe účinkujú: Kmotry z Detvy, speváčky folklórneho súboru podpoliansky vrchári, Rozkazovači a deti z Dúbrav, Roman Malatinec, heligonkári z Podpoľania a muzikanti Ľubomír Smutný a Miroslav Kucej. Po programe máme pre Vás pripravenú vianočnú kapustnicu a punč.
16. 12. 2015

Benefičný koncert

Vážení občania, srdečne Vás v mene mládežnického speváckeho zboru Hosanna z Detvy pozývame na Benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 26.12.2015 o 18.00 hod. v kostole sv. Františka z Assisi v Detve. Výťažok z tohto koncertu bude venovaný Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.
7. 12. 2015

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje .....
1. 12. 2015

Opiľovanie stromov

  Žiadame občanov, aby si opílili stromy a kríky, ktoré siahajú do miestnych komunikácii až do výšky 4,5 m, aby bol zabezpečený priechod komunálnej techniky za účelom odvozu komunálneho odpadu a zimnej údržby ciest. Občanom,ktorí nebudú túto požiadavku rešpektovať nebude možné zabezpečovať uvedené služby. Ďakujeme za pochopenie. 
20. 11. 2015

Vyhlásenie volieb

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5.marca 2016. 
13. 11. 2015

Verejné poďakovanie

  Verejné poďakovanie občanovi našej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktorý v týchto dňoch obdržal plaketu prof. MUDr. Jana Janského .     Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: Ľubica Ľuptáková, Dúbravy 365   Vysoko hodnotíme tento šlachetný čin, pretože svojou krvou veľakrát pomohla prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.  
14. 9. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní .....
4. 9. 2015

Zumba každú stredu od 18.00 hod.

CVIČENIE ZUMBY PO LETNEJ PRESTÁVKE ZNOVU POKRAČUJE  KAŽDÚ STREDU V ČASE OD 18.00 hod. DO 19. HOD. V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU V DÚBRAVÁCH. TEŠÍ SA NA VÁS CVIČITEĽKA PAULÍNKA VÝBOŠŤOKOVÁ.
16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha. 
1. 7. 2014

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dúbravy

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: podľa § 13 ods. 3,6 zákona schvaľuje     .....
4. 3. 2014

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 04.03.2014 Obec Dúbravy zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a uznesenia OZ č. 5/14 zo dňa 27.02.2014. Konkrétne sa jedná o odpredaj pozemkov  v k.ú. Dúbravy, p.č. KN-C 293/6, ostatná plocha,  výmera 400 m 2 pre Jozefa Smutného, Dúbravy 359, KN-C 293/7, ostatná plocha, výmera 400 m 2 pre Ján  Smutného, Dúbravy 349, a KN-C 293/8, ostatná plocha, výmera 400 m 2  .....
3. 1. 2014

Prerušenie konania voveci návrhu na určenie Dobývacieho priestoru Detva

Na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušuje konanie o určenie Dobývacieho priestoru Detva a  vyzval navrhovateľa  EMED - Slovakia , s.r.o  na odstránenie nedostatkov podania až do doplnenia návrhu,  resp. do 31.12.2016
8. 11. 2013

Záväzné stanovisko obce ku konaniu "Určenie Dobývacieho priestoru Detva

Obec Dúbravy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) - ďalej len "stavebný zákon", vydáva týmto  podľa § 140b stavebného zákona a v súlade s § 27 ods. 1 zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov (banský zákon) toto záväzné stanovisko, v ktorom:   nesúhlasí .....
16. 10. 2013

Verejná vyhláška - Dobývací priestor

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici obnovuje konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva
20. 6. 2013

Ako si nastaviť zasielanie správ obecného rozhlasu na email ?

1. Je potrebné sa zaregistrovať kliknutim na stránke vpravo hore na odkaz „registrovať“. 2. Po overení registrácie a úspešnom prihlásení, sa Vám vpravo hore na stránke zobrazí odkaz „zmeniť údaje“, kliknete na ten odkaz a na ľavej strane budete mať nové menu, kde kliknete na odkaz „Zasielanie emailov“. Tam označíte kliknutím na text „Obecný rozhlas“ a potom kliknete na tlačítko „Zmeniť“. A to je .....