dubravy

Informačná tabuľa

20. 11. 2015

Vyhlásenie volieb

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5.marca 2016. 
13. 11. 2015

Verejné poďakovanie

  Verejné poďakovanie občanovi našej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktorý v týchto dňoch obdržal plaketu prof. MUDr. Jana Janského .     Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: Ľubica Ľuptáková, Dúbravy 365   Vysoko hodnotíme tento šlachetný čin, pretože svojou krvou veľakrát pomohla prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.  
17. 9. 2015

Pozvánka na DIVADELNÉ PODZÁMČIE A ZVOLENSKÝ JARMOK

Pozvánka na DIVADELNÉ PODZÁMČIE A ZVOLENSKÝ JARMOK v dňoch 18.9 - 19. 9. 2015  
14. 9. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní .....
4. 9. 2015

Zumba každú stredu od 18.00 hod.

CVIČENIE ZUMBY PO LETNEJ PRESTÁVKE ZNOVU POKRAČUJE  KAŽDÚ STREDU V ČASE OD 18.00 hod. DO 19. HOD. V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU V DÚBRAVÁCH. TEŠÍ SA NA VÁS CVIČITEĽKA PAULÍNKA VÝBOŠŤOKOVÁ.
16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha. 
1. 7. 2014

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dúbravy

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: podľa § 13 ods. 3,6 zákona schvaľuje     .....
4. 3. 2014

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 04.03.2014 Obec Dúbravy zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a uznesenia OZ č. 5/14 zo dňa 27.02.2014. Konkrétne sa jedná o odpredaj pozemkov  v k.ú. Dúbravy, p.č. KN-C 293/6, ostatná plocha,  výmera 400 m 2 pre Jozefa Smutného, Dúbravy 359, KN-C 293/7, ostatná plocha, výmera 400 m 2 pre Ján  Smutného, Dúbravy 349, a KN-C 293/8, ostatná plocha, výmera 400 m 2  .....
3. 1. 2014

Prerušenie konania voveci návrhu na určenie Dobývacieho priestoru Detva

Na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušuje konanie o určenie Dobývacieho priestoru Detva a  vyzval navrhovateľa  EMED - Slovakia , s.r.o  na odstránenie nedostatkov podania až do doplnenia návrhu,  resp. do 31.12.2016
8. 11. 2013

Záväzné stanovisko obce ku konaniu "Určenie Dobývacieho priestoru Detva

Obec Dúbravy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) - ďalej len "stavebný zákon", vydáva týmto  podľa § 140b stavebného zákona a v súlade s § 27 ods. 1 zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov (banský zákon) toto záväzné stanovisko, v ktorom:   nesúhlasí .....
16. 10. 2013

Verejná vyhláška - Dobývací priestor

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici obnovuje konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva
20. 6. 2013

Ako si nastaviť zasielanie správ obecného rozhlasu na email ?

1. Je potrebné sa zaregistrovať kliknutim na stránke vpravo hore na odkaz „registrovať“. 2. Po overení registrácie a úspešnom prihlásení, sa Vám vpravo hore na stránke zobrazí odkaz „zmeniť údaje“, kliknete na ten odkaz a na ľavej strane budete mať nové menu, kde kliknete na odkaz „Zasielanie emailov“. Tam označíte kliknutím na text „Obecný rozhlas“ a potom kliknete na tlačítko „Zmeniť“. A to je .....