dubravy

Aktuality

16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha. 
4. 12. 2014

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 15.12.2014 o 17,00 hod.

Pozývame Vás na zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia OZ, dňa 15.12.2014 o 17,00 hod. Program v prílohe
29. 10. 2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstvodňa 30.10.2014 o 17,00 hod.

Pozývame Vás na zasadnutie OZ 30.10.2014 o 17,00 hod. do sály KD s programom ako v pozvánke.
17. 10. 2014

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Príprava nového PHSR obce
18. 8. 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ, dňa 28.08.2014 o 18.00 hod

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 28.08.2014 o 18,00 hod. do sály KD, s programom podľa pozvánky.
22. 7. 2014

Oznam obecného úradu

Oznamujeme občanom, že v stredu 23.7.2014 a vo štvrtok 24.7.2014 bude obecný úrad zatvorený, preto si svoje úradné záležitosti môžete vybaviť ešte dnes 22.7.2014 do 16.00 alebo v piatok 25.7.2014 v pracovnom čase.
2. 7. 2014

Uznesenie z OZ v Dúbravách zo dňa 26.06.2014

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách na svojom 22. zasadnutí  prijalo uznesenie v prílohe
1. 7. 2014

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dúbravy

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: podľa § 13 ods. 3,6 zákona schvaľuje     .....
20. 6. 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.06.2014 o 17,30 hod v Ivinách

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbravách, dňa 26.júna 2014 o 17,30 hod. v obchode v Ivinách. Program podľa pozvánky
26. 5. 2014

Deň Matiek 2014

Dňa 11. 5. 2014 pripravil Obecný úrad v Dúbravách kultúrny program venovaný mamám, babkám a všetkým ženám našej obce pri príležitosti Dňa matiek. V úvode prítomných privítala predsedkyňa ZPOZ našej obce pani Helena Gajdošová, po nej sa všetkým ženám prihovoril starosta obce Ján Ľalík. Úvahu o materstve predniesla mladá mamička Janka Smutná. Divadelným predstavením „ BUKY PODPOĽIANSKE“ prítomných pobavil Divadelný ochotnícky súbor .....
14. 5. 2014

Uznesenie z 21. zasadnutia OZ v Dúbravách, zo dňa 30.04.2014

OZ v Dúbravách prijalo na svojom 21. zasadnutí, dňa 30.04.2014 nasledovné uznesenie:
12. 5. 2014

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľa Materskej školy v Dúbravách

V Materskej škole v našej obci končí funkčné obdobie riaditeľky MŠ. 
17. 4. 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.04.2014

Pozývame občanov na zasadnutie OZ, dňa 30.04.2014 o 18,00 hod. do sály KD s programom podľa príloh starosta
4. 3. 2014

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 04.03.2014 Obec Dúbravy zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a uznesenia OZ č. 5/14 zo dňa 27.02.2014. Konkrétne sa jedná o odpredaj pozemkov  v k.ú. Dúbravy, p.č. KN-C 293/6, ostatná plocha,  výmera 400 m 2 pre Jozefa Smutného, Dúbravy 359, KN-C 293/7, ostatná plocha, výmera 400 m 2 pre Ján  Smutného, Dúbravy 349, a KN-C 293/8, ostatná plocha, výmera 400 m 2  .....
24. 2. 2014

Pozvánka na zasadnutie OZ, dňa 27.02.2014 o 17.00 hod

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 27.02.2014 o 17,00 hod. do KD
28. 1. 2014

Vianoce 2013

Dňa 14. 12. 2013 pripravil Obecný úrad v Dúbravách pre svojich obyvateľov vianočný program, ktorý bol zostavený z vianočných zvykov, piesní a kolied. V programe sa predstavili Betlehemci z Dúbrav, ženy, muži a muzikanti z našej obce odetí v dúbravských a detvianskych krojoch, ktorí slovom a spevom vianočných piesní navodili vianočnú atmosféru. Do našej obce zavítal aj sv. Mikuláš, ktorý všetkým deťom rozdal sladké balíčky. Pre všetkých obec .....
3. 1. 2014

Prerušenie konania voveci návrhu na určenie Dobývacieho priestoru Detva

Na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušuje konanie o určenie Dobývacieho priestoru Detva a  vyzval navrhovateľa  EMED - Slovakia , s.r.o  na odstránenie nedostatkov podania až do doplnenia návrhu,  resp. do 31.12.2016
3. 1. 2014

Odvoz komunálneho odpadu na rok 2014

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2014
22. 11. 2013

Mesiac október je znamením prichádzajúcej jesene

Mesiac október je znamením prichádzajúcej jesene, ktorá stromy okolitých lesov odeje do pestrofarebných farieb. Nie je preto náhodou, že práve v tomto mesiaci si uctievame starších ľudí. Uctievame si tých, ktorí celý život pracovali, aby urobili šťastných nás, ich deti. Obecný úrad v Dúbravách každoročne pre svojich najstarších obyvateľov pripravuje bohatý kultúrny program. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V úvode sa občanom .....
8. 11. 2013

Záväzné stanovisko obce ku konaniu "Určenie Dobývacieho priestoru Detva

Obec Dúbravy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) - ďalej len "stavebný zákon", vydáva týmto  podľa § 140b stavebného zákona a v súlade s § 27 ods. 1 zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov (banský zákon) toto záväzné stanovisko, v ktorom:   nesúhlasí .....
28. 10. 2013

VZN č. 1/2013

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území Obce Dúbravy
16. 10. 2013

Verejná vyhláška - Dobývací priestor

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici obnovuje konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva
10. 10. 2013

Pozvánka na OZ 22.10.2013 o 17,00 hod. - sála KD

Dňa 22.10.2013 o 17,00 hod. sa v sále KD uskutoční 17. zasadnutie OZ s programom podľa pozvánky.
25. 9. 2013

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 2013

Každoročne sa v sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Rímsko-katolíckom kostole v Dúbravách koná slávnostná svätá omša, nakoľko je náš kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Veriaci si zakaždým kostol vyzdobia darmi zeme ako poďakovanie za tohoročnú úrodu. V tomto roku svätú omšu celebroval spolu s pánom farárom našej farnosti Mgr. Marekom Moravčíkom, pán kaplán z farnosti v Hriňovej Mgr. Ján Jáger, ktorý prítomným udelil .....
5. 9. 2013

Výstup k pamätníku SNP 2013

Dňa 29. 8. 2013 pri príležitosti 69. výročia SNP, občania našej obce zorganizovali výstup k Pamätníku na Vaľúškovej, kde v roku 1944, havarovalo lietadlo so sovietskymi vojakmi. K pamätníku umiestnili kyticu kvetov, aby tak vzdali česť pamiatke 13-tim zomrelým vojakom, ktorých príbuzní možno dodnes nevedia, kde skončila ich životná púť. Zároveň umiestnili kyticu kvetov k pamätnej tabuli umiestnenej na budove Obecného úradu, ktorá .....
5. 9. 2013

I. ročník futbalového turnaja O Pohár SNP

 Dňa 24. 8.2013 sa konal na multifunkčnom ihrisku v Dúbravách I. ročník futbalového turnaja „O Pohár SNP“ v malom futbale. Na turnaji si zmeralo sily 8 mužstiev z Dúbrav a okolitých obcí . Prvé miesto si vybojovalo mužstvo „Detvianski veteráni“, na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo „Semtex“ z Detvy a na treťom mieste sa umiestnilo domáce mužstvo „Šufo team“. Umiestnené mužstvá získali poháre, medaily a vecné .....
20. 6. 2013

Ako si nastaviť zasielanie správ obecného rozhlasu na email ?

1. Je potrebné sa zaregistrovať kliknutim na stránke vpravo hore na odkaz „registrovať“. 2. Po overení registrácie a úspešnom prihlásení, sa Vám vpravo hore na stránke zobrazí odkaz „zmeniť údaje“, kliknete na ten odkaz a na ľavej strane budete mať nové menu, kde kliknete na odkaz „Zasielanie emailov“. Tam označíte kliknutím na text „Obecný rozhlas“ a potom kliknete na tlačítko „Zmeniť“. A to je .....
1. 6. 2013

Váľanie mája 2013, futbal, Drišľak

 Ej háje háje, zelené háje .... Táto pieseň už dlhé roky v mesiaci máj znie našou obcou. Nebolo to inak ani v tomto roku. Mesiac máj ubehol ako voda a prišiel čas zvaliť postavený máj. V sobotu 1. 6. 2013 sa o 18. 00 hod. v Dúbravach váľal „máj“. O 20.00 hod. skvelú náladu navodila známa folkovo-folklórna satirická skupina Drišľak z východného Slovenska, ktorá oslovila a zabavila všetky .....
22. 5. 2013

Každoročne je druhá májová nedeľa...

Každoročne je druhá májová nedeľa...
Každoročne je druhá májová nedeľa venovaná našim mamám, babkám a všetkým ženám. Aj tento rok pripravil Obecný úrad v Dúbravách dňa 12. 5. 2013 bohatý kultúrny program venovaný ženám našej obce. V úvode prítomných privítala riaditeľka miestnej MŠ pani Helena Gajdošová, po nej sa všetkým mamám v mene OZ v Dúbravách prihovoril poslanec Ondrej Záchenský. Deti MŠ pozdravili svoje mamy a babky pásmom básní .....
31. 12. 2012

Odvoz odpadu 2013

5. 12. 2012

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.  Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,  podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,  keď aj on bol mladý.  Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."  Dňa 21. 10. 2012 sa v Kultúrnom dome v Dúbravách konal slávnostný .....
24. 9. 2012

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
V sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. 9. 2012 sa v Rímsko-katolíckom kostole v Dúbravách konala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil spoločne s našim pánom farárom Mgr. Marekom Moravčíkom, pán kaplán z farnosti v Detve Mgr. Vladimír Václavík, ktorý prítomným udelil novokňažské požehnanie. Nakoľko je náš kostol zasvätený Sedembolestnej Panny Márie, veriaci ho vyzdobili darmi zeme ako poďakovanie za tohoročnú úrodu. Veriaci našej .....
17. 5. 2012

Pozvánka na Majáles

Mládež obce Dúbravy Vás pozýva na Majáles v sobotu 19. mája 2012 o 17.30 hodine ku kultúrnemu domu v Dúbravách. O 20.00 hodine Vás zabaví ako minulý rok kapela „Ploštin Punk, na ktorú je vstupné 2,- €. Zábava bude pokračovať s DJ Pietrom a jeho oldies párty. O občerstvenie je postarané. 
20. 12. 2011

Mikuláš v Dúbravách

Mikuláš v Dúbravách
Dňa 17.12.2011 pripravil Obecný úrad v Dúbravách spolu s organizátormi podujatia Stretnutie pri stromčeku ktoré sa uskutočnilo na verejnom priestranstve pri rekonštruovanom starobylom domčeku v obci. Organizátorili pripravili bohatý program, ktorým chceli u občanov navodiť atmósféru prichádzajúcich vianočných sviatkov, čo sa im určite podarilo. V úvode všetkých pozdravil svätý Mikuláš s čertom, čo určite potešilo ale aj vystrašilo všetky .....
23. 9. 2011

Návrh na uznesenie zo  4. zasadnutia

 Návrh na uznesenie zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 30. 08. 2011 Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e 1. Správu o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  s c h v a ľ u j e 1 Rozbor hospodárenia obce a Monitorovaciu správu k progr. rozpočtu za I. polrok 2011. 2. Vnútorný predpis pri zadávaní zákazky s nízkou .....
25. 8. 2011

Dúbravský potok žije

 Príroda, ako súčasť nášho života. Počas letných mesiacov prebiehajú projekty, do ktorých sa zapojili temer všetky obce a mestá v našom okrese. Výzvu k projektu prijala aj naša obec od Občianskeho združenia „Podpoľanie“ v Detve. V rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní bol aktualizovaný komunitný plán obce a vypracovaný malý projekt pod názvom „Dúbravský potok .....
10. 8. 2011

Obec Dúbravy predá budovu bývalej školy v Dúbravách

  Obec Dúbravy predá budovu bývalej školy v Dúbravách – miestna časť Iviny, okr. Detva. Budova je vhodná pre milovníkov pokoja, individuálnej turistiky v oblasti krásnej prírody Podpoľania. Stavba je prízemná a pozostáva : veľká miestnosť bývalej triedy, komora, kuchyňa, dve izby, zádverie , sociálne zariadenie , v časti podpivničená. V budove je rozvod studenej vody z vlastnej studne a teplej vody /el. bojlér/ . Kúrenie elektrické, možnosť .....
10. 8. 2011

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Vrámci "Októbra - mesiaca úcty k starším" si každoročne Obecný úrad v Dúbravách uctieva svojich najstarších občanov, pozvaním do sály kultúrneho domu, kde na nich čaká bohatý kultúrny program. Sú to ľudia, ktorých síce čas poznačil vráskami a šedinami, ale obohatil ich o životnú múdrosť, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami. "Život človeka sa podobá dubu, ktorý je erbom našej obce. V mladosti je .....
10. 8. 2011

Na dúbravskú nôtu

Na dúbravskú nôtu
  Dňa 15. 9. 2010 sa v Kultúrnom dome v Dúbravách konal krst CD nosiča Na dúbravskú nôtu, ktorý bol vydaný za spolupráci obce Dúbravy, producenta Viktora Szarku, Jána Hrončeka, Romana Malatinca a finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja. V tento sviatočný deň sa divákom predstavili za doprovodu ľudovej hudby pod vedením Jána Klinca, speváci našej obce, ktorí naspievali uvedené CD.  Program moderoval pán Roman Malatinec.  .....
10. 8. 2011

Výtvarné dielne 2010 Dúbravy

Výtvarné dielne 2010 Dúbravy
  V dňoch od stredy 4. 8. do soboty 7. 8. 2010 sa konal v Dúbravách druhý ročník Výtvarných dielní, určených pre mladšie vekové ročníky. Organizátor podujatia, nezisková organizácia Priestor D – Priestor pre kultúru n. o. pripravil podobne ako počas prvého ročníka viacero výtvarných techník a aktivít podnecujúcich kreativitu. Výroba a zdobenie príveskov, tvorba koláží z obkladu, výroba a zdobenie čokolády, potlač tričiek a pátracia .....